Home referater lokalrådet Høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2013-2017

Høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2013-2017

0 2127

Veflinge Lokalråd har sammen med Morud Lokalråd afgivet høringssvar i forbindelse med Nordfyns Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2013-2017.

Et tiltag i Trafiksikkerhedsplanen har fælles betydning for Veflinge og Morud. Det er passagen af Søndersøvej ved Farstrupvej/Tokkerodvej, som af Havrehedskolen er udpeget som utryg skolevej for cyklister.

Trafiksikkerhedsplanen foreslår følgende tiltag: ”Etablering af midterhelle, dobbeltrettet cykelsti, bump på Tokkerod og stikrydsning.” (s. 36 i planen)

Det er blevet oplyst, at der tilstræbes en dialog mellem Nordfyns Kommune og Lokalrådene forud for udførelsen.

Uddrag fra Lokalrådenes høringssvar:

“…der vil i fremtiden sandsynligvis være øget trafik af bløde trafikanter, primært cyklister, pga. sammenlægningen af skolerne i Morud og Veflinge… Se vedhæftede bilag, som sammenfatter begge lokalområders foreningers og klubbers oplevelse af omfanget… Det er af stor betydning for borgerne i de to lokalområder, at indsatsen gennemføres snarest muligt…

Morud Lokalråd og Veflinge Lokalråd foreslår, at der tages højde for følgende:

  • Bump på Søndersøvej vil sandsynligvis mødes med stor modstand fra tunge trafikanter, da det er belastende for køretøjerne.
  • Bump er en permanent løsning, som vil sænke hastigheden/”genere” den passerende trafik uanset, om der er krydsende cyklister/fodgængere, hvilket der i en del perioder ikke vil være.
  • Passage af bump for det store antal biler/lastbiler/busser vil påvirke de omkringliggende huse pga. rystelser.
  • Midterhelle og stikrydsning uden bump på Søndersøvej vil ikke sikre, at hastigheden holdes nede, og trygheden øges dermed ikke, heller ikke selvom der etableres ventezone. At stå og vente midt på en stærkt befærdet vej, hvor hastigheden er for høj (pt. er det mere normalt med 80-90 km/t end de tilladte 60 km/t), er ikke trygt!
  • Tokkerodvej benyttes af mange nordfra-kommende bilister, som har retning mod Odense. Dvs. der er ofte venstresvingende bilister ved Tokkerodvej med risiko for farlige opbremsninger. Dette gør ligeledes krydsningen af Søndersøvej mere uoverskuelig for cyklister, og dette bør medtænkes ved etablering af en stikrydsning for bløde trafikanter ud for Tokkerodvej.

Morud Lokalråd og Veflinge Lokalråd foreslår følgende:

  • Søndersøvej udvides ved Tokkerodvej, og der etableres venstresvingsbås for nordfra-kommende bilister.
  • På Søndersøvej etableres stikrydsning for bløde trafikanter med lysregulering, som aktiveres af krydsende trafikanter efter behov. Dette vil sikre de bløde trafikanter mest muligt og trafikken på Søndersøvej belastes kun, når der er krydsende trafikanter.”